Regulamin

Wróć do listy stron


Regulamin serwisu MistrzParkowania.pl


I. Definicje.
1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1.1. Usługodawca, Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem http://mistrzparkowania.pl/
1.1.2. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie materiałów, pod adresem http://mistrzparkowania.pl/, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
1.1.3. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
1.1.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
1.1.5. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
1.1.6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
1.1.7. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z właścicielem serwisu


II. Usługi
2.2. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
- umieszczania zdjęć z podpisami,
- głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia,
- pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,


III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.
3.1. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy.
3.2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
3.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
3.4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
3.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
3.6. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
3.8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów - w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.
3.9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników. 
3.10. Zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
3.11. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
3.12. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
3.13. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
3.14. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest serwis MistrzParkowania.pl. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach: rejestracji w Serwisie. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.

3.15. Zdjęcia aut publikowane na stronie MistrzParkowania.pl nie mogą zawierać widocznych tablic rejestracyjnych ze względu na ochronę danych osobowych.


IV. Przepisy końcowe.
4.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2020 r.
4.2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://mistrzparkowania.pl/info/2-regulamin
4.3. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję